Kako podjetja danes še lahko dostopajo do svežega denarja

Mala in srednje velika podjetja (MSP) so motor evropskega gospodarstva. Predstavljajo več kot 99 odstotkov vseh evropskih nefinančnih podjetij in zaposlujejo več kot 90 milijonov ljudi. V nemških MSP je zaposlenih nekje 19,24 milijona ljudi, kar predstavlja 54,7 odstotka celotne zaposlenosti. V Sloveniji je teh podjetij kar 99,8 odstotka, zaposlujejo 70 odstotkov ljudi ter ustvarijo 65 odstotkov prihodkov vseh podjetij. Kljub svojemu izjemnemu prispevku h gospodarstvu, MSP do financiranja dostopajo veliko težje kot velike družbe. Zato je zelo pomembno, da mala in srednja podjetja pravočasno dostopajo tudi do alternativnih virov financiranja.

Zakaj rastoča podjetja potrebujejo denar?

Zelo pomemben finančni koncept je, da rast podjetja zahteva denar. Graf spodaj pojasnjuje razmerje med prodajo, dobičkom in denarnim tokom za rastoče podjetje v normalnih pogojih. Ko prodaja in dobiček rasteta zaradi povečanja potreb po obratnem kapitalu, denarni tok postane negativen.

Model pojasnjuje, zakaj (zlasti) mlada, rastoča in dobičkonosna podjetja potrebujejo dostop do zunanjega financiranja. Če želimo, da večina podjetij raste in obstane, je ena ključnih zahtev zagotoviti njihov nemoten in zanesljiv dostop do zunanjih virov financiranja.

Graf prikazuje odnos med prodajo, dobičkom in denarnim tokom podjetja v času rasti v normalnih pogojih.

Zakaj mala in srednja podjetja denarja ne dobijo pri banki?

Banke so v zadnjih desetih letih v Sloveniji zmanjšale skupni obseg posojil podjetjem na manj kot polovico. MSP so glede dostopa do financiranja v primerjavi z večjimi podjetji v precej slabšem položaju, saj banke namreč prvim financiranje odobrijo redkeje in težje. Doma in tudi v svetu je dostop do financiranja ena glavnih ovir pri stabilnem poslovanju in rasti malih in srednjih podjetij. Ker podjetja do želenega financiranja ne dostopajo uspešno, nastaja ogromna vrzel v financiranju. Podjetjem v EU po ocenah primanjkuje dodatnih 400 milijard evrov bančnega financiranja.

Graf prikazuje obseg bančnih posojil podjetjem od leta 2010 do leta 2020 v Sloveniji (v mio EUR). Uporabljeni so javni viri.

 

Šest razlogov za neuspešno financiranje in posledično vrzel v financiranju MSP:

  1. banke so pri odobritvi posojil naklonjene predvsem velikim družbam;
  2. posojila oz. financiranje malih, mikro in srednje velikih podjetji je razumljeno kot tvegano;
  3. administrativni stroški financiranja MSP (nižji zneski) so za velike sisteme (pre)visoki in tako včasih ne upravičijo izvedbe posla;
  4. MSP ne zmorejo zagotoviti pogojev, zavarovanj, ki jih zahteva banka za odobritev financiranja;
  5. banke rastočim podjetjem ne morajo zagotoviti tako hitrega dostopa do financiranja, kot ga slednji potrebujejo in
  6. prevelika odvisnost podjetij od bank – pomanjkanje koncentracije, želje in odprtosti MSP za alternativne vire financiranja.

Kje MSP danes lahko enostavno dostopajo do denarja?

Na srečo se vrzel v financiranju v zadnjem času nekoliko manjša. Razlog je gotovo tudi enostaven dostop podjetji do financiranja pri drugih, alternativnih finančnih virih izven bančnega sistema. Med temi so lizing, franšiza, zasebno posojilo, faktoring, množično financiranje (angl. crowdfunding), nepovratna sredstva in drugo. Podjetja danes lahko financiranje za svoje poslovanje prejmejo preko sodobnih finančno-tehnoloških (fintech) storitev, ki jih nudijo podjetja specializirana za izvedbo poslov kratkoročnega financiranja prav za ta mikro, mala in srednje velika podjetja.

V Sloveniji že šesto leto uspešno deluje Borza terjatev, ki upravlja prvi spletni trg za vzajemno (angl. peer-to-peer) financiranje podjetij. Borza terjatev omogoča financiranje podjetij na podlagi odstopa terjatev in s kratkoročnimi posojili. Podjetjem nudi klasičen/odprti in tihi odstop terjatev, brez obveščanja njihovih strank ter kratkoročna posojila za financiranje obratnih sredstev z ročnostjo do šest mesecev. Prednosti poslovanja oz. financiranja preko sodobne platforme Borze terjatev so predvsem izjemna hitrost pridobitve financiranja – podjetja namreč sredstva na svoj TRR prejmejo tudi že v dveh urah od oddaje naročila po spletu. Platforma podjetjem zagotavlja financiranje v celoti po spletu, brez odvečne administracije. Ponudbo za financiranje prejmete takoj, platformo uporabljate le takrat, ko financiranje potrebujete – dostopna pa je 24 ur na dan, sedem dni v tednu. Na Borzi terjatev vam nudijo polno financiranje terjatev (ne le od 70 do 80 odstotkov zneska) in transparentno poslovanje.

Graf prikazuje obseg financiranja MSP preko spletne platforme Borze terjatev od leta 2017 do 2021. Vir Borza terjatev.

 

Obiščite spletni trg borzaterjatev.si in pridobite ponudbo za financiranje.

Slovenska MSP so preko spletnega trga Borze terjatev do danes prejela že več kot 361 milijonov evrov kratkoročnega financiranja. Borzo terjatev podpirata Republika Slovenija in Evropska unija.

Članom Slovensko-nemške gospodarske zbornice Borza terjatev nudi 25 % popust pri uporabi storitev kratkoročnega financiranja za obdobje enega leta. Več informacij pridobite na povezavi https://slowenien.ahk.de/sl/clani/members4members ali preko elektronskega naslova katja.hancic@borzaterjatev.si.

Avtorica: Katja Hančič